Sara Logo

Fabrics

50g Silk Plain

50g Silk Plain

₹490 per Meter

SKU : SC200279

50g Silk Plain

₹490 per Meter

SKU : SC200279

50g Silk Plain

50g Silk Plain

₹490 per Meter

SKU : SB200763

50g Silk Plain

₹490 per Meter

SKU : SB200763

50g Silk Plain

50g Silk Plain

₹490 per Meter

SKU : SC201042

50g Silk Plain

₹490 per Meter

SKU : SC201042

50g Silk Plain

50g Silk Plain

₹490 per Meter

SKU : SB200493

50g Silk Plain

₹490 per Meter

SKU : SB200493

50g Silk Plain

50g Silk Plain

₹390 per Meter

SKU : DD200618

50g Silk Plain

₹390 per Meter

SKU : DD200618

50g Silk Plain

50g Silk Plain

₹490 per Meter

SKU : SC200282

50g Silk Plain

₹490 per Meter

SKU : SC200282

50g Silk Plain

50g Silk Plain

₹390 per Meter

SKU : SA200105

50g Silk Plain

₹390 per Meter

SKU : SA200105

50g Silk Plain

50g Silk Plain

₹490 per Meter

SKU : SB200982

50g Silk Plain

₹490 per Meter

SKU : SB200982

60g Georgette Dyed

60g Georgette Dyed

₹875 per Meter

SKU : SC200543

60g Georgette Dyed

₹875 per Meter

SKU : SC200543

60g Georgette Dyed

60g Georgette Dyed

₹675 per Meter

SKU : SB200206

60g Georgette Dyed

₹675 per Meter

SKU : SB200206

65g Silk Jacquard

65g Silk Jacquard

₹875 per Meter

SKU : DF201723

65g Silk Jacquard

₹875 per Meter

SKU : DF201723

80g Georgette Dyed

80g Georgette Dyed

₹1,180 per Meter

SKU : SC201415

80g Georgette Dyed

₹1,180 per Meter

SKU : SC201415

80g Tafetta Silk

80g Tafetta Silk

₹965 per Meter

SKU : DF201927

80g Tafetta Silk

₹965 per Meter

SKU : DF201927

80g Tafetta Silk

80g Tafetta Silk

₹965 per Meter

SKU : DF201928

80g Tafetta Silk

₹965 per Meter

SKU : DF201928

80g Tafetta Silk

80g Tafetta Silk

₹925 per Meter

SKU : SB201558

80g Tafetta Silk

₹925 per Meter

SKU : SB201558