Sara Logo

Fabrics

50g Silk Plain

50g Silk Plain

₹490 per Meter

SKU : SA200943

50g Silk Plain

₹490 per Meter

SKU : SA200943

50g Silk Plain

50g Silk Plain

₹490 per Meter

SKU : SB200984

50g Silk Plain

₹490 per Meter

SKU : SB200984

50g Silk Plain

50g Silk Plain

₹490 per Meter

SKU : SA200951

50g Silk Plain

₹490 per Meter

SKU : SA200951

50g Silk Plain

50g Silk Plain

₹390 per Meter

SKU : SA201183

50g Silk Plain

₹390 per Meter

SKU : SA201183

50g Silk Plain

50g Silk Plain

₹490 per Meter

SKU : SC201213

50g Silk Plain

₹490 per Meter

SKU : SC201213

50g Silk Plain

50g Silk Plain

₹390 per Meter

SKU : DC201553

50g Silk Plain

₹390 per Meter

SKU : DC201553

50g Silk Plain

50g Silk Plain

₹490 per Meter

SKU : SC201174

50g Silk Plain

₹490 per Meter

SKU : SC201174

50g Silk Plain

50g Silk Plain

₹490 per Meter

SKU : SA201450

50g Silk Plain

₹490 per Meter

SKU : SA201450

60g Georgette Dyed

60g Georgette Dyed

₹675 per Meter

SKU : SB200206

60g Georgette Dyed

₹675 per Meter

SKU : SB200206

60g Georgette Dyed

60g Georgette Dyed

₹875 per Meter

SKU : SC200543

60g Georgette Dyed

₹875 per Meter

SKU : SC200543

65g Silk Jacquard

65g Silk Jacquard

₹875 per Meter

SKU : DF201723

65g Silk Jacquard

₹875 per Meter

SKU : DF201723

80g Georgette Dyed

80g Georgette Dyed

₹1,180 per Meter

SKU : SC201415

80g Georgette Dyed

₹1,180 per Meter

SKU : SC201415

80g Tafetta Silk

80g Tafetta Silk

₹965 per Meter

SKU : DF201927

80g Tafetta Silk

₹965 per Meter

SKU : DF201927

80g Tafetta Silk

80g Tafetta Silk

₹965 per Meter

SKU : DF201928

80g Tafetta Silk

₹965 per Meter

SKU : DF201928

80g Tafetta Silk

80g Tafetta Silk

₹925 per Meter

SKU : SB201558

80g Tafetta Silk

₹925 per Meter

SKU : SB201558